Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest LUXED Marcin Szkutnik z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: Lisa Kuli 19, 35-025 Rzeszów, NIP 865 244 9078, REGON 180819803 zwanym dalej Administratorem.
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
  1. Email: biuro@markowespodnie.pl
  2. Poczta: LUXED Premium Outlet, Lisa Kuli 19, 35-025 Rzeszów
 3. Pochodzenie danych
  1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w sklepie internetowym MarkoweSpodnie.pl. W szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, realizację zamówienia/wysyłki, zadanie pytania, dobrowolną subskrypcję , kontakt z biurem obsługi klienta, etc.
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  1. Do realizacji umowy niezbędne jest podanie danych kontaktowych, adresu poczty email oraz numeru telefonu komórkowego. Wymagamy minimum danych potrzebnych do prawidłowego zrealizowania wysyłki zamówienia.
  2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
 5. Organ nadzorczy i Skargi
  1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa


Regulamin ważny od 09.10.2015r.

§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym LUXED Premium Outlet zlokalizowanym pod adresem internetowym www.MarkoweSpodnie.pl, oferowanych do sprzedaży przez:

Marcina Szkutnika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LUXED Marcin Szkutnik z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: Lisa Kuli 19, 35-025 Rzeszów, NIP 865 244 9078, REGON 180819803, zwanego dalej „Sklepem”.

W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.

Zakupu towaru może dokonać – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszej witryny i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

§ 2 Ochrona danych osobowych

Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez użytkownika lub podczas dokonywania zakupów.
Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest LUXED Marcin Szkutnik.
Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
Informujemy Państwa, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nasz Sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie firmy zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte poprzez usunięcie profilu użytkownika.

§ 3 Oferowany towar i cena

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu markowespodnie.pl opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "dostępny". markowespodnie.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Właściciel serwisu markowespodnie.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa serwisu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14. dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

W przypadku zakupu określonego towaru Klient uzyska informację o oferowanym towarze. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

§ 4 Przebieg transakcji

W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik wysyła formularz zakupu. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.

W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.


Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.

Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu płatności internetowych lub przelewu bankowego ) wysyłamy do Państwa wybrany produkt. W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie towaru za pobraniem ceny, dokonujemy wysyłki niezwłocznie po zaakceptowaniu zamówienia klienta.

Wraz z towarem, zgodnie z wyborem Klienta, wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować.
Po wysłaniu zamówienia wraz z paragonem nie ma możliwości otrzymania faktury.

§ 5 Formy płatności ceny za towar

Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:

1) przelewem bankowym (przedpłata);

2) za pośrednictwem systemu transakcji internetowych;

§ 6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.
Oświadczenie należy wysłać mailem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.
Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.
Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu)
Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient. Do przesyłki należy dołączyć paragon fiskalny.

Przykładowe oświadczenie do pobrania: www.markowespodnie.pl/ZwrotTowaru.doc

§ 7 Procedura reklamacyjna

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.
W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail: biuro@markowespodnie.pl W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

Konsument ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą tzw. „Alternatywnych metod rozstrzygania sporów” (ADR).

§ 8 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.


731 204 827

Informacje, zamówienia i inne

10:00 - 19:30 poniedziałek - sobota

Kontakt

Adres korespondencyjny:

LUXED Marki Premium

Lisa Kuli 19, Graffica

35-025 Rzeszów

Tel. 731 204 827

biuro@markowespodnie.pl

Dostawa towaru

PRZESYŁKI WYSYŁAMY CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU


O GODZINIE 12:30

DARMOWA WYSYŁKA DO PACZKOMATU PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 300zł :)

http://luxed.pl/img/logo_firmy_kurierskie.jpg